Щорік в гімназію зараховуються учні в два 5-ті класи:

клас хлопчиків та клас дівчаток.

(Навчання в гімназії починається з 5 класу,

тобто початкових класів (1-4) в гімназії не існує.)

Приймальна комісія працює щорічно у другій половині травня,

щоденно, з 16-30 до 19-00, крім суботи та неділі. Тел. 547-13-90

Влучний період роботи комісії буде вказано на сторінці «Приймальна комісія» та на сторінці «Оголошення».

**********************************

Конкурсні випробування (іспити) проводяться у кінці травня – початку червня,

з двох предметів:

1. З української мови (письмово).

(Абітурієнт при собі повинен мати зошит «у лінійку» та ручку).

2. З математики (письмово).

(Абітурієнт при собі повинен мати зошит «у клітинку», ручку, лінійку, олівець та гумку).

Для участі у конкурсі батьки подають:

1. Особисту заяву (бланк заяви надається приймальною комісією).

2. Довідку з місця навчання (школа, клас).

3. Копію свідоцтва про народження.

4. Копії дипломів, грамот тощо.

5. Контактний телефон батьків.

Порядок конкурсного приймання учнів

до гімназії «Києво-Могилянський колегіум»

1. Загальні положення.

1.1. Приймання учнів до гімназії «Києво-Могилянський колегіум» (далі ГКМК) до 5-го класу (1 клас гімназії) здійснюється на конкурсній основі.

1.2. Відповідно до Інструкції «Про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та профільних класів середніх загальноосвітніх шкіл» Міністерства освіти і науки України № 389 від 19.06.2003 р., Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту ГКМК робочі групи з числа педагогічних працівників розробляють Правила конкурсного приймання, що обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради навчального закладу, схвалюються ними та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою.

1.3. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти (учні, вихованці) незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу.

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу, що здійснює приймання. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні навчального закладу вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей (учнів, вихованців) відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у навчальному закладі створюється конкурсна комісія (у гімназіях, ліцеях, колегіумах – приймальна, у спеціалізованих школах – педагогічна), склад якої затверджується наказом директора навчального закладу за погодженням з радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог.

Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу або його заступник.

2.6. Якщо умовами конкурсу передбачено проведення випробувань із загальноосвітніх предметів, то з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії, її склад затверджується наказом директора навчального закладу.

2.7. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора ГКМК.

Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 5-го класу (1 клас гімназії), крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження, довідка з місця навчання та медична картка дитини встановленого зразка (у разі зарахування).

Якщо учень вступає на І курс (6 клас ГКМК), (що відповідає 10-му класу старшої школи), до заяви додається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

3. Проведення конкурсу.

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1-го класу гімназії (що відповідає 5-му класу основної школи), проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу, в письмовій формі.

Адміністрація гімназії самостійно визначає чисельність приймальної та предметної комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше двох.

Переможцям та призерам II-III етапів предметних олімпіад з української мови, математики, англійської мови, Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика за рішенням Приймальної комісії нараховуються додаткові бали (залежно від призового місця, але сумарно не більше 12 балів).

3.2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до І курсу (6 клас ГКМК), (що відповідає 10-му класу старшої школи), проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу, в письмовій формі (тестування).

Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІII-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також переможці та призери II та III етапів конкурсів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.3. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило під час основного конкурсного приймання.

Адміністрація навчального закладу самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів.

3.4. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір випускника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.5. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів (методичними комісіями, кафедрами) та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою. Можливе часткове використання творчих завдань.

3.6. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.7. Конкурсні завдання зберігаються у директора ГКМК в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова приймальної комісії у присутності її членів та вступників.

3.8. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою приймальної комісії після встановлення балів.

3.9. Учні, які на першому іспиті одержали оцінку «незадовільно», до наступного іспиту не допускаються..

3.10. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор ГКМК.

3.11. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування.

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.

4.6. Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.