О. Запальська

Одним із важливих аспектів роботи в Києво-Могилянському колегіумі є умовно-роздільне навчання дівчаток і хлопчиків, соціально-адекватні нормативи статевої поведінки яких є необхідною умовою соціалізації особистості. Диференціація статевих ролей і відповідні їм стандарти визначаються соціальним статусом чоловіків і жінок в конкретних соціально-економічних умовах життя суспільства, а також культурно-історичними традиціями та звичаями.

Школа, сім’я повинні орієнтуватись на виховання не дитини взагалі, а хлопчика чи дівчинки з притаманними їм психологічними відмінностями у світосприйманні, засвоєнні навичок і вмінь, у розвитку інтересів, емоційної сфери.

Проблеми виховання особистості як представника певної статі в освітніх установах особливо занедбані, на них практично не зорієнтовані навчальні програми, зміст і характер виховної роботи. Низький рівень сексуально-просвітницької роботи серед дітей та юнацтва переважно зумовлений непідготовленістю вчителів до прищеплення хлопчикам і дівчаткам культури статевої поведінки, до такої організації виховної роботи, яка підсилювала б необхідні для виконання статевих ролей якості та вміння. Не вироблена система навчально-виховних заходів статевого виховання школярів.

• Тому в завданнях програми «Колегіантське братство» визначені обов’язкові умови статевого виховання, як один із важливих аспектів формування особистості:

• поділ колегіантів на класи за статевою ознакою з 5 по 9 (10-15 р), з подальшим об’єднанням їх у відповідності з обраним профілем навчання у 10, 11 класах;

• формування паралелі із двох класів (дівчаток і хлопчиків) з обов’язковим проведенням всіх виховних заходів разом;

• призначення кураторів за статевою ознакою (чоловіки у хлопчиків, жінки у дівчаток);

• планування виховної роботи в класах з урахуванням психосексуальної ідентифікації;

• підготовка вчителів до особливостей роботи з класом дівчаток і класом хлопців;

• педагогічна просвіта батьків з питань особливостей виховання дівчаток і хлопчиків в сім’ї. ;

• вивчення та узагальнення результатів умовно-роздільного навчання.

Саме ці умови були покладені в основу концептуального розвитку нашого навчального закладу з перших днів його утворення. І ми не помилились. За усі рокі психолого-педагогічних спостережень, діагностичного дослідження ми прийшли до висновку, що обраний шлях є вірним. Про це свідчать позитивні результати у формуванні статевих поведінкових навичок, які є визначальними в становленні особистості.

В колегіум діти приходять у віці 10-11 років на етапі статевої ідентифікації. Він триває до початку періоду статевого дозрівання і визначається соматичними факторами – будовою тіла, виразом обличчя, зачіскою, мімікою, ходою, манерою поведінки. Саме цей час ми використовуємо для усвідомлення поведінкових реакцій хлопчиків і дівчаток шляхом проведення системи виховних заходів, організації уроків з урахуванням статевих відмінностей.

В період статевого дозрівання у підлітків з’являються специфічні сексуальні інтереси і потяг до протилежної статі. При цьому суттєву роль відіграють оточуюче середовище та ровесники. Період статевого дозрівання має свої особливості у хлопчиків і дівчаток. І характеризується послідовністю проявів тих чи інших статевих ознак. У дівчат він починається раніше. Хлопчики дозрівають пізніше, тому період статевого дозрівання більш тривалий. Внаслідок бурхливої фізіологічної перебудови підлітки стають емоційно нестійкими, ранимими. І при певних несприятливих обставинах такі реакції легко фіксуються. Якщо вчитель при всьому класі зробив зауваження, яке викликало сміх, у дитини фіксується тривожність, невпевненість.

Не співпадання прискореного фізичного і раннього статевого розвитку з відставанням соціальної зрілості створює великі психологічні та міжособистісні проблеми. Підлітки стають чутливими до зауважень з приводу своєї зовнішності. Взаємодія в групах старших підлітків ускладнюється з їх включенням у взаємовідносини з протилежною статтю, в зв’язку з чим розвиваються специфічні статево-вікові поведінкові реакції.

Формування статевого потягу, як правило, породжує ряд важких для підлітка задач, і зокрема ускладнює спілкування. В присутності ровесників іншої статі підлітки особливо чутливі до іноді нетактовних зауважень, які, на їх думку, принижують гідність. Саме в підлітковому віці статева приналежність набуває для людини реального соціального значення. До цього періоду відмінності між хлопчиками і дівчатками менш виражені. В період статевого дозрівання ці відмінності різко посилюються.

Характер вимог до підлітка стає більш відмінним в залежності від статі. Саме з цього періоду статева приналежність починає визначати багато важливого – і життєві плани, і вибір професії, і сімейний стан у майбутньому. І в процесі самоствердження риси, які зв’язані зі статевою приналежністю, набувають все більшої актуальності. Це може породжувати невпевненість в собі, яка пов’язана з неуспіхом серед ровесників.

Підвищений статевий потяг, взаємний інтерес учнів чоловічої і жіночої статі ведуть до нових особливостей взаємовідносин між ними, які можуть викликати почуття впевненості чи невпевненості в собі.

Характерно, що у дівчат в більшій мірі виражені порушення емоційного плану – підвищена образливість, плаксивість, безпричинна зміна настрою, у хлопчиків – зміна поведінки та рухових реакцій. Вони стають більш шумними, непосидючими, їх дії супроводжуються відповідними рухами рук, ніг і т.д.

Взаємовідносини між хлопчиками та дівчатками складаються іноді нерівно і навіть конфліктне. Відставання хлопчиків в рості в цей період досить боляче ними переживається, часто формує комплекси, а іноді і конфлікти.

Ми, введенням роздільного навчання, нівелюємо всі негативні наслідки цього періоду. В результаті такого підходу та дотримання умов статевого виховання, можемо впевнено говорити про позитивні наслідки.

В 5-6 класах безболісно формується усвідомлення статевої ідентифікації, процес засвоєння знань на уроках більш результативний внаслідок уникнення негативних ситуацій, пов’язаних з присутністю осіб протилежної статі. Формуються позитивні поведінкові реакції у спілкуванні з особами протилежної статі під час спільних виховних заходів. Спостерігається позбавлення комплексів у хлопців, що виникають в спільних колективах, де є випереджаючі за статевим розвитком дівчата.

В 10 – 11 класах, що об’єднуються за обраним профілем навчання, колегіанти вміють безконфліктно, з повагою спілкуватися з особами протилежної статі, є емоційно стабільними та впевненими в собі особистостями.