Щорік в гімназію зараховуються учні до двох 5-х класів:
класу хлопчиків та класу дівчаток.

Приймальна комісія працює щорічно у другій половині травня,

щоденно, з 16-30 до 19-00, крім суботи та неділі. Тел. 547-13-90

Термін роботи комісії буде вказано на сторінці сайту

«Оголошення».

**********************************

Законодавчі документи, що визначають статус навчальних закладів, та «порядок конкурсного відбору».

1.
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про освіту» N 2745-VIII із змінами і доповненнями 6 червня 2019 року.
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172145.html

2.
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про повну загальну середню освіту», прийнятий у другому читанні ВР від
14 січня 2020 року № 0901 (новації законопроекту). Підписано цей Закон президентом України 13 березня 2020 року.

Дивись текст закону, який опублікований в газеті «Голос України» №50 (7307) від 17 березня 2020 року.

3.
«Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» на 2020-2021 навчальний рік.

4. Рекомендації МОН про викладання навчальних предметів у ЗЗСО у 2020/2021.

**********************************

Порядок конкурсного приймання учнів

до гімназії «Києво-Могилянський колегіум»

ІІ – ІІІ ступенів Деснянського району міста Києва

1. Загальні положення.

1.1. Приймання дітей до 5 — 10 класів гімназії здійснюється на конкурсній основі, якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у відповідних класах, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №367 від 16.04.18 р. та Статутом гімназії.

У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання. Територія обслуговування за гімназією не закріплена.

1.2. Конкурс має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, публічності, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

1.3. Присутність сторонніх осіб (в тому числі батьків всутпників) під час проведення конкурсу (іспиту) заборонена (за винятком уповноважених осіб органів, у сфері управління яких перебуває заклад).

1.4. Види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, перелік навчальних предметів, за якими проводитимуться випробовування, а також вимоги до змісту, порядку оформлення та подання екзаменаційних завдань схвалюються педагогічною радою гімназії та затверджуются директором.

Вступні випробування мають бути спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами початкової та базової середньої освіти.

1.5. Конкурсні випробування проводяться в письмовій формі (тестування, диктант, письмова роботи).

1.6. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

1.7. Вступні випробування з одного навчального предмета для усіх вступників мають відбутися в один день.

1.8. Роботи учасників конкурсу, а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у закладі освіти не менше одного року.

1.9. Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до закладу освіти у порядку черговості згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань. Рейтингові списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у приміщенні закладу освіти після закінчення іспитів.

1.10. Особа має право брати участь у конкурсах, що проводяться різними закладами освіти. У разі, якщо особа визнана переможцем у декількох закладах освіти, вона зараховується до того з них, до якого надала оригінал документа про освіту та інші, визначені цим Порядком, документи упродовж 5 робочих днів після оголошення результатів конкурсу у відповідному закладі.

2. Організація конкурсу.

2.1. Порядок конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і терміни проведення конкурсу розміщуються у приміщенні гімназії та доводяться до відома батьків на сайті гімназії..

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні гімназії вивішується перелік предметів, за якими проводитимуться випробовування та орієнтовні зразки завдань.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання (до 5 класу) проводяться після закінчення навчального року.За наявності вільних місць проводиться додаткове конкурсне приймання (серпень).

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року (за наявності вільних місць) за таких самих умов, що й основне. Наповнюваність класів не перевищує 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється конкурсна комісія , склад якої затверджується наказом директора за погодженням з педрадою гімназії. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор гімназії,або заступник директора гімназії.

2.6. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів з кожного предмета створюється предметна комісія, її склад затверджується наказом директора гімназії.

2.7. До участі в конкурсі до 5 класу допускаються учні на підставі особистої заяви одного з батьків (або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора гімназії.

2.8. До участі в конкурсі до 6-9 класів допускаються учні на підставі особистої заяви одного з батьків, що подається на ім’я директора гімназії (за наявності вільних місць). До заяви додаються:

1. Табель успішності за попередній рік навчання, завірений підписом директора школи та печаткою;

2. Дві фотокартки дитини (розміром 2 см. х 3 см.).

2.9. До участі в конкурсі до 10-х профільних класів допускаються випускники 9-х класів з інших закладів середньої освіти на підставі особистої заяви на ім’я директора гімназії одного з батьків (із зазначенням профілю навчання) . До заяви додаються:

1. Свідоцтво про базову загальну середню освіту;

2. Додаток до свідоцтва;

3. Дві фотокартки дитини (розміром 2 см. х 3 см.).

2.10. Зарахування до 10-их класів гімназії учнів, відбувається після видання наказу про переведення учнів 9 класу ГКМК, які не виявили намір припинити навчання і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються шляхом конкурсу.

2.11. Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється в приміщенні гімназії та на сайті.

2.12. Рішення про проведення конкурсу має бути оприлюднене не пізніше наступного робочого дня після його прийняття та містити інформацію про дату, місце і час проведення вступних випробувань.

Конкурс (основні вступні випробування) має бути завершений упродовж двох тижнів з дня його оголошення (з урахуванням часу для подання апеляційних скарг відповідно до цього Порядку).

2.13. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у 10-х класах, що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і за аналогічними завданнями, що й основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

2.14. Розподіл учнів 10-х класів за профілем навчання здійснюється із врахуванням рейтингу навчальних досягнень учнів: суми середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту та пудсумкових оцінок із профільних предметів (згідно із заявами про зарахування).

2.15. За рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора гімназії можуть бути відраховані учні 9 класу, які здобули початковий (1,2 чи 3 бали) чи не здобули жодного результу річного оцінювання та (або) державної підсумкової атестації з одного з предметів, що ними вивчалися, відповідно до освітньої програми та навчального плану гімназії.

Про можливе відрахування батьки дитини та орган управління освітою за місцем проживання учня повинні бути письмово поінформовані у двотижневий строк до можливого відрахування.

2.16. Переможці районних (1 місце) предметних олімпіад звільняються від вступного іспиту з відповідного предмета. Їм виставляється оцінка – 12 балів:

2.17. Конкурсні випробування проводяться з таких предметів (до 5 класу):

— української мови (диктант);

— математики (письмово).

2.18. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.19. Під час екзамену учням забороняється користуватися телефонами, калькуляторами, підказувати, порушувати дисципліну. Порушники цих вимог видаляються з екзамену.

3. Проведення конкурсу.

3.1. Зміст завдань для проведення конкурсних випробовувань має відповідати навчальним програмам закладів середньої освіти (1- ІІ ступенів) (відповідного класу). Ці завдання розробляються провідними вчителями відповідних ПМК гімназії та затверджуються директором гімназії.

3.2. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробовувань, що відбуваються в різні дні.

3.3. Конкурсні завдання зберігаються в директора гімназії в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування член предметної комісії в присутності її членів та вступників.

3.4. Для проведення конкурсного випробування в письмовій формі вступникам видається зошит зі штампом гімназії, передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою конкурсної комісії та його заступником та передаються для перевірки членам предметної комісії без титульної сторінки.

Дешифрування робіт здійснюється головою конкурсної комісії та його заступником після виставлення балів за роботу.

3.5. Тривалість написання вступниками письмових робіт — до однієї астрономічної години.

3.6. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються в гімназії протягом року.

3.7. Результати конкурсних випробувань оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.8. Результати письмового випробування оголошуються наступного дня після його проведення. Учні, які отримали оцінку початкового рівня навчальних досягнень ( від 1 балу до 9 балів за шкалою з максимальною кількістю балів 60 ), до наступних іспитів не допускаються.

3.9. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані надати довідку, на підставі заяви батьків їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.Діти, які запізнилися або не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

3.10. За рівної кількості балів право на першочергове зарахування, мають діти, які є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі.

3.11. Діти працівників закладу освіти мають право на першочергове зарахування за умови проходження конкурсу.

4. Порядок зарахування.

4.1. Сума конкурсних балів вступника до 5 класу гімназії має складатися із:

— оцінки за диктант;

— оцінки за письмову роботу з математики;

— додаткових балів (перше місце — 3 бали, друге місце — 2 бали, третє місце — 1 бал) за призові місця у районних олімпіадах з української мови, математики, англійської мови та у ІІ районному етапі Міжнародного конкурса з української мови імені Петра Яцика (за наявності диплома);

— додаткових балів (перше місце — 4 бали, друге місце — 3 бали, третє місце — 2 бали) за призові місця у ІІІ (міському етапі) Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (за наявності диплома).

4.2. Після закінчення вступних іспитів та підрахунку отриманої суми балів кожного учня конкурсна комісія встановлює прохідний бал відповідно до планової кількості учнівських місць і оприлюднює його.

4.3. Сума кокнурсних балів вступників з інших шкіл до 10 профільного класу гімназії має складатися з:

— оцінки з української мови (диктант);

— оцінки з профільного предмету;

— середнього балу свідоцтва.

4.4. Діти, які успішно пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.5. Для зарахування до гімназії подаються такі документи: заява, копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка і довідка встановленого зразка (086-1/0), але не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу

4.6. Після закінчення 5-денного терміну приймання заяв на зарахування до гімназії учні, які успішно пройшли конкурс і не надали заяву про вступ, втрачають право на зарахування. На їхнє місце зараховуються учні за найбільшою сумою балів (за рейтинговим списком).

4.7. Рейтинговий список учнів із зазначенням суми балів вивішується для загального ознайомлення у день оголошення підсумків конкурсу.

4.8. Батьки мають право ознайомитися з письмовими роботами своїх дітей, які не пройшли законкурсом. Члени предметної комісії зобов’язані обѓрунтувати об’єктивність оцінки на основі норми оцінювання знань учнів. Спірні питання розглядає апеляційна комісія гімназії.

4.9. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії щодо результатів їх випробувань, може звернутися з апеляційною скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти , протягом двох робочих днів після оголошення результаів конкурсу. Оскарженню підлягають результати випробувань, що відбулися в письмовій формі.

Апеляційна комісія відповідного органу управління зобов’язана розглянути апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обгрунтоване рішення. До складу апеляційної комісії не зможуть входити працівники закладу освіти, в якому проводився конкурс. Проведення будь-яких додаткових конкурсних випробувань дитини під час розгляду апеляційної скарги забороняється.

Апеляційна комісія має право:

1. Залишити рішення конкурсної комісії без змін.

2. Змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників).

3. Визнати результати конкурсу недійсними.

4.10. Письмові роботи вступників видавати заборонено. Термін зберігання письмових робіт вступників, протоколів іспитів — 1 рік

4.11. Розподіл учнів по 6-9 класах здійснюється згідно з вакансіями, а в 10 класах — за вибраним профілем навчання.Класні списки учнів 5-х та 10-х класів вивішуються до 28 серпня, після цього проводяться настановчі класні батьківські збори.